f1

FORRETNINGSVILKÅR

23. september 2009

Disse generelle indkøbsbetingelser gælder med mindre andet skriftligt er aftalt. 

1. ORDRE og PRIS
Modtagelse af ordre skal altid ske med en underskrevet rekvisition fra Skadeservice med et rekvisitions nummer, navn på ordregiver hos Skadeservice samt sagsnummer/adresse – med mindre andet er skriftligt aftalt.
De på ordren anførte priser er faste. Dog er sælger forpligtiget til, såfremt han nedsætter sine priser mellem ordre- og leveringsdagen, at fakturere til de laveste priser.
 
2. LEVERING
Levering skal ske på den dag, som er angivet i ordren. Uanset varerne fremkommer til leveringsstedet, anses varerne ikke for leveret, før Skadeservice har inspiceret og testet disse, og konstateret at varerne er i aftalemæssig stand.
Følgeseddel skal være påført rekvisitionsnummer, sagsnummer/adresse samt ordregiver hos  Skadeservice.
 
3. FORSINKELSE
Ved forsinkelse, eller forventet forsinkelse, er sælger pligtig til omgående at give Skadeservice skriftlig meddelelse herom.
Skadeservice har herefter, med mindre der er tale om en force majeure omstændighed, ret til
a) - at fastholde købet. Såfremt Skadeservice vælger at fastholde købet, kan Skadeservice kræve bod svarende til 1,0 pct. af varens værdi pr. påbegyndt uge, hvormed leveringstiden overskrides, dog max .15 pct., eller
b) - at hæve købet ved skriftlig meddelelse til sælger uden ugrundet ophold.
Uanset om Skadeservice vælger at fastholde eller hæve købet, har Skadeservice ret til at kræve erstatning for konstateret tab i forbindelse med forsinkelsen.
 
4. KVANTITET
Afvigelse fra bestilt kvantum skal godkendes af Skadeservice i hvert enkelt tilfælde.
 
5. KVALITET
Sælger må ikke afvige fra specifikationer uden Skadeservices skriftlige godkendelse.
 
6. BETALING
Betalingsbetingelserne er løbende måned + 30 dage netto fra fakturadato. Faktura må tidligst fremsendes samtidig med varen. Ved anmærkning mod fakturaens indhold regnes betalingstiden fra dato for endelig overenskomst.
Faktura fremsendes med påført rekvisitionsnr. (ordrenummer), sagsnummer eller sagsadresse samt ordregiver hos Skadeservice.
Skadeservice forbeholder sig ret til at afvise enhver faktura, hvor ovenstående punkter ikke er overholdt.
 
7. REKLAMATION
Indenfor rimelig tid efter modtagelse undersøger Skadeservice varen i.h.t. egne rutiner. Fejl eller mangler skal uden ugrundet ophold meddeles sælger.
Skadeservice har herved ret til at hæve aftalen, returnere varen til sælger på dennes bekostning, samt kræve erstatning for opstået skade. Såfremt aftalen ikke hæves, har Skadeservice ret til at kræve, at sælger leverer fejlfri erstatningsvarer, eller en prisreduktion svarende til fejlen eller manglen, samt kræve erstatning for opstået skade. Betaling af varen indebærer ikke, at Skadeservice afstår fra at fremsætte krav overfor sælger på grund af fejl eller mangler.
 
8. GARANTI
Med mindre andet er skriftligt aftalt, yder sælger 24 måneders garanti på varen regnet fra datoen for Skadeservice accept af varen. Sælger bærer ansvaret for at varerne overholder miljømæssige krav samt andre myndigheds- og sikkerhedsmæssige regler, at varerne er i aftalemæssig stand, ydeevne/funktioner og anvendelighed er i overensstemmelse med forudsætningerne i ordren.
 
9. ANSVAR
Enhver begrænsning af sælgers ansvar for varen vil være ugyldig med mindre sådanne begrænsninger skriftligt er accepteret af Skadeservice.
 
10. FORCE MAJEURE
Sælger og Skadeservice er fritaget for at opfylde aftalens vilkår, såfremt de kan dokumentere, at de hindres deri af udefra kommende begivenheder, som de ikke burde have forudset, og som de ikke kan afværge.
 
11. INFORMATION/OFFENTLIGGØRELSE
Al reklame, artikler og/eller pressemeddelelser, hvor Skadeservice nævnes med navn, skal på forhånd skriftligt godkendes af Skadeservice.
 
12. TAVSHEDSPLIGT
Sælger forpligter sig til ikke at viderebringe fortrolig information, som modtages fra Skadeservice i tilknytning til denne bestilling. Sælger forpligter sig også til ikke at benytte information til andet end opfyldelse af sine forpligtelser.

Tavshedspligten skal gælde mindst tre (3) år fra det tidspunkt informationen modtages.
 
13. MILJØ
Sælger skal have en høj miljøbevidsthed, efterleve lovmæssige miljøregler, samt aktivt arbejde med udvikling af miljøforbedrende foranstaltninger. Sælger er ansvarlig for at eventuelle underleverandører ligeledes har en høj miljøbevidsthed samt efterlever miljøregler der er vedtaget ved lov.
 
14. BØRNEARBEJDE
Sælger og sælgers underleverandører er forpligtet til ikke at beskæftige børn under 15 år ved produktion af varer og tjeneste-ydelser. Jvf. FN’s
konventions om Barnets rettigheder, konkretiseret i ILO Konvention nr. 138, artikel 2, stk. 3.
 
15. AFGØRELSE AF TVISTER
Tvistigheder afgøres ved voldgiftskendelse efter dansk lovs regler om voldgift. 
 

KONTAKT

Skadeservice
CVR nr. 3364 9282
 
Døgnvagt: 70 25 52 25
Kontor:: 58 52 73 21
Fugtafdeling: 70 26 52 25